สาระสำคัญของมาตรการ

คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 591 ปี พ.ศ. 2558 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ลดอัตราการจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากผลิตสินค้าหรือบริการ หรือการใช้บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีสถานประกอบกิจการอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ไม่ว่าจะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด) เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันสำหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 262 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

1) รายได้จากการผลิตสินค้า หมายถึง

(1) รายได้จากการผลิตสินค้าตามประเภทที่อ้างอิงจากสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยประเภทเป็นสินค้านำเข้าซึ่งจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อทดแทนการนำเข้า
(2) รายได้จากการผลิตสินค้าที่มีการส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการผลิตทั้งหมด
(3) รายได้จากการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียการแข่งขันที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจซึ่งยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร

2) รายได้จากการให้บริการ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการให้บริการและได้มีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น
3) รายได้จากกิจการอื่น หมายถึง รายได้ของกิจการซึ่งไม่ใช่รายได้ที่ได้รับจากการลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 591

ทั้งนี้ สถานประกอบการสามารถยื่นใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 10 กันยายน 2558 - 31 ธันวาคม 2560


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง