ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้กำหนดกิจการและเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมการลงทุนของโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้กำหนดกิจการทั่วไปที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์  ดังนี้

1. กิจการทั่วไปตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

(1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
(2) เป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
(4) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
(5) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
(6) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
(7) อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด
(8) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

2. กิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนด และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  2.1 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย

(1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
(2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
(4) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
(5) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
(6) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
(7) อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด
(8) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

  2.2 กิจการเป้าหมายที่ กนพ.กำหนด

1) กิจการเป้าหมายที่ กนพ.กำหนด (กิจการเป้าหมายเดิม)
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีการขยายเวลาการยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย ในกิจการเป้าหมายตามประกาศเดิม จำนวน 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

(1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
(2) เซรามิกส์
(3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
(4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
(5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
(6) การผลิตเครื่องมือแพทย์
(7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
(8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(9) การผลิตพลาสติก
(10) การผลิตยา
(11) กิจการโลจิสติกส์
(12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
(13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

2) กลุ่มกิจการเป้าหมายที่มีการแก้ไขประเภทและเงื่อนไขการลงทุน

ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้แก้ไขประเภทและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

(1) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
(2) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค
(3) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องสำอาง
(4) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
(5) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
(6) กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

3. ความก้าวหน้าในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  3.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบว่าในช่วงปี 2558-2560 (เมษายน) มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 8 พื้นที่ จำนวน 41 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 8,578.7 ล้านบาท โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด จำนวน 19 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวม 3,578.9 ล้านบาท รองลงมา คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีโครงการได้รับอนุมัติจำนวน 5 โครงการ มีเงินลงทุนรวม 1,749.5 ล้านบาท และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีโครงการได้รับอนุมัติจำนวน 4 โครงการ มีเงินลงทุนรวม 1,278.80 ดังตาราง

table1

ที่มา : BOI (30 เมษายน 2560)

  3.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มีโครงการลงทุนจำนวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 535 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตฯ ตาก จำนวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 10 ล้านบาท ในเขตฯ มุกดาหาร 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 450 ล้านบาท และโครงการลงทุนในเขตฯ เชียงราย 2 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 75 ล้านบาท ดังตาราง

table2

3.3 การจ้างงานจากการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในด้านการจ้างงานพบว่าการลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนก่อให้เกิดการจ้างงาน จำนวน 5,664 คน แบ่งเป็นการจ้างงานแรงงานไทย จำนวน 2,719 คน และ แรงงานต่างชาติ จำนวน 2,945 คน ดังตาราง

table3

ที่มา : BOI (30 พฤษภาคม 2560)

 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1) ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
2) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
3) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2558, 2/2558, 3/2558, 4/2558 และ 5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
4) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 12/2558, 13/2558, 14/2558, 15/2558 ,16/2558, 17/2558, 18/2558, 19/2558, 20/2558 และ 21/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
5) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559 และ 4/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559
6) ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7) คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ