ประเภทโครงการที่ดำเนินการภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า และศูนย์การขนส่งชายแดน
 2. กลุ่มด่าน ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตร ด่านปศุสัตว์ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 3. กลุ่มแหล่งน้ำ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ำ
 4. กลุ่มสาธารณูปโภค ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปา และระบบไฟฟ้า
 5. กลุ่มผังเมือง ประกอบด้วยโครงการจัดทำผังเมือง และโครงการพัฒนาพื้นที่
 6. กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
 7. กลุ่มสาธารณสุข ประกอบด้วยโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงพยาบาล โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 8. กลุ่มระบบกำจัดขยะ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบกำจัดขยะ

โครงการเป้าหมายในการติดตามประเมินผล

โครงการที่ติดตามประเมินผล มีจำนวน 222 โครงการ ประกอบด้วย โครงการกลุ่มด่านมากที่สุด จำนวน 63 โครงการ รองลงมา คือ โครงการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จำนวน 56 โครงการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าโครงการเป้าหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมากที่สุด จำนวน 32 โครงการ รายละเอียดดังตาราง

โครงการเป้าหมายในการติดตามประเมินผล จำแนกตามเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

table 1


สถานะของโครงการ (Project Status)

ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ มกราคม 2560 จำนวน 222 โครงการ มีสถานะโครงการ ดังนี้

 • กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility-FS) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment-EIA) การออกแบบรายละเอียด(Detail Design-DD) หรือ ยังไม่อนุมัติงบดำเนินงานมีจำนวน 41 โครงการ โดย ส่วนใหญ่เป็นโครงการในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง รองลงมา คือ กลุ่มแหล่งน้ำ
 • กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการหรือก่อสร้าง ประกอบด้วย การจัดหาที่ดิน การจัดหาผู้ดำเนินการเอกชน หรือ รอเซ็นสัญญาหรือเซ็นสัญญาแล้วแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการหรือก่อสร้างมีจำนวน 39 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านประเภทต่างๆ
 • กลุ่มโครงการที่กำลังดำเนินการหรือกำลังก่อสร้าง เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของกรรมการตรวจการจ้าง มีจำนวน 83 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการในกลุ่มด่านและโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง
 • กลุ่มที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน 58 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการในกลุ่มการก่อสร้างหรือปรับปรุงด่านประเภทต่างๆ โดยเฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจ้างของด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์

สถานะของโครงการ

table 2*หมายเหตุ : มีโครงการที่ต้องยุติการดำเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับรูปแบบที่ออกแบบไว้


โครงการที่อยู่ในสถานะที่สามารถประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานได้

โครงการสามารถประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานได้ หมายถึง โครงการที่อยู่ในสถานะที่กำลังดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 141 โครงการ

 


การกระจายตัวของโครงการที่สามารถประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานได้

การกระจายตัวของโครงการที่อยู่ในสถานะที่สามารถประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานได้ จำนวน 141 โครงการ ในโครงการเป้าหมายที่สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมากที่สุด รองลงมา คือ มุกดาหาร เชียงราย และตราด ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง

โครงการที่สามารถประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานได้

table 3

 


ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ณ มกราคม 2560

ความก้าวหน้าโดยรวม ผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ จำนวน 141 โครงการ พบว่า

 1. การดำเนินงาน มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 66.4 ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานพบว่ามีความล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 7.3 
 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 60.1 ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่ามีความล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 10.5


ความก้าวหน้าจำแนกตามกลุ่มโครงการ พบว่า โครงการกลุ่มต่างๆ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การดำเนินงาน พบว่าโครงการกลุ่มแหล่งน้ำ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเฉลี่ยสูงสุด หรือร้อยละ 76.2 รองลงมาคือโครงการกลุ่มด่าน พบว่ามีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 75.7 แต่เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานพบว่าโครงการกลุ่มผังเมืองมีความล่าช้ามากที่สุด โดยมีความล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 28.9
 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่าโครงการกลุ่มแหล่งน้ำ มีความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณเฉลี่ยสูงสุด หรือร้อยละ 78.1 รองลงมาคือ โครงการกลุ่มด่าน มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 68.5 แต่เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า โครงการกลุ่มผังเมืองมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด โดยมีความล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 38.2 รายละเอียดดังตาราง

ผลการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจำแนกตามกลุ่มโครงการ

table 4

* หมายเหตุ : เป็นไปตามแผน