เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจำนวน 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 90 ตำบล ใน 23 อำเภอ 10 จังหวัด รวมพื้นที่ 6,220.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,887,507.21 ไร่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

Image Map

ประกาศครั้งที่ 1

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  ได้กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด ซึ่งครอบคลุม 36 ตำบล ใน 10 อำเภอ รวมพื้นที่ 2,932 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,832,480 ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ตาก (14 ตำบลใน 3 อำเภอ) รวมพื้นที่ 1,419 ตารางกิโลเมตร หรือ 886,875 ไร่
(2) สระแก้ว (4 ตำบลใน 2 อำเภอ) รวมพื้นที่ 332 ตารางกิโลเมตร หรือ 207,500 ไร่
(3) ตราด (3 ตำบลใน 1 อำเภอ) รวมพื้นที่ 50.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,375 ไร่
(4) สงขลา (4 ตำบลใน 1 อำเภอ) รวมพื้นที่ 552.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 345,187.5 ไร่
(5) มุกดาหาร (11 ตำบลใน 3 อำเภอ) รวมพื้นที่ 578.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 361,542.5 ไร่

ประกาศครั้งที่ 2

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมใน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และ กาญจนบุรี ซึ่งครอบคลุม 54 ตำบล ในพื้นที่ 13 อำเภอ รวมพื้นที่ 3,288.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,055,027.2 ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(6) หนองคาย (13 ตำบลใน 2 อำเภอ) รวมพื้นที่ 473.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 296,042 ไร่
(7) นราธิวาส (5 ตำบลใน 5 อำเภอ) รวมพื้นที่ 235.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 146,981.25 ไร่
(8) เชียงราย (21 ตำบลใน 3 อำเภอ) รวมพื้นที่ 1,523.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 952,266.46 ไร่
(9) นครพนม (13 ตำบลใน 2 อำเภอ) รวมพื้นที่ 794.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 496,743.75 ไร่
(10) กาญจนบุรี (2 ตำบลใน 1 อำเภอ) รวมพื้นที่ 260.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 162,993.75 ไร่