สาระสำคัญของการดำเนินงาน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ให้ระยะแรกใช้ศูนย์ดำรงธรรม ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านการลงทุนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) และศูนย์ดำรงธรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลนักลงทุน


ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

ได้มีการจัดตั้งศูนย์ OSS ด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่เรียบร้อย โดยในบางพื้นที่ได้มีการจัดตั้งมากกว่า 1 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีศูนย์ OSS ด้านการลงทุน 2 แห่ง และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีศูนย์ OSS ด้านการลงทุน 4 แห่ง ทั้งนี้ การให้บริการของศูนย์ OSS เป็นศูนย์ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำ รวมทั้งการรับเรื่องและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสถานที่ตั้งดังนี้

 สถานที่ตั้ง  ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ : 0-5551-1503 ต่อ 23620

http://www.taksez.com

เทศบาลนครแม่สอด

สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ชั้น 4  ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย)
ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทรศัพท์ : 0-5553-2263

http://www.taksez.com

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3742-5353

http://www.sakaeo.go.th/sez_sk/

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 3
ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 0-3951-1282
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (อ.หาดใหญ่)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-211565

http://www.oss.songkhla.go.th

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (ศูนย์ส่วนหน้า)

ที่ว่าการอำเภอสะเดา ชั้น 2
ห้องสำนักงานอำเภอ ถนนกาญจนวนิช
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

โทรศัพท์ : 095-0924786
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

โทรศัพท์ : 0-4261-1330

http://www.mukoss.go.th

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
ถนนมิตรภาพหนองคาย - อุดรธานี
ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-4241-1778 ต่อ 46003
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนแสงชูโต
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-1349
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน อาคารเอนกประสงค์ ติดแม่น้ำกก
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ :  0-5315-0108-1

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ที่ว่าการอำเภอแม่สาย
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ :  0-5373-1396,0-5373-3223
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ที่ว่าการอำเภอเชียงของ 122
หมู่ 12, ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ :  0-5379-1351
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน 1
หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ :  0-5377-7115
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0-4253-2888-90

http://nakhonphanom.go.th

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 37
ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 9
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 0-7353-2027

 http://www.narathiwatoss.go.th