สาระสำคัญของการดำเนินงาน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 โดยเห็นชอบหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดท้องที่ สัญชาติ ประเภทหรือลักษณะงาน ช่วงเวลาหรือฤดูกาล หรือเงื่อนไขที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551


ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

โดยจัดตั้งศูนย์ OSS ด้านแรงงานฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสถานที่ตั้ง ดังนี้

สถานที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ เว็บไซต์ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สำนักงานจัดหางาน

เลขที่ 149 หมู่ 2
ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 0-5556-3639-40
โทรสาร : 0-5556-3639-40 ต่อ 15

https://www.doe.go.th/tak

สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ณ อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชั้น 3
ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย)
ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 0-5553-2263
โทรสาร : 0-5553-2263

http://www.taksez.com/

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 631 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ : 0-3760-9881-2

 https://www.doe.go.th/sakaeo/

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
อาคารพาณิชย์  เลขที่ 89/5
ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล (กม.1)
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 0-4261-3616, 0-4204-2236
โทรสาร : 0-4261-3616
 -
ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม)
ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 0-4261-4777
โทรสาร : 0-4261-4777
 -
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

อาคารพาณิชย์เลขที่ 5/37-5/38 หมู่ 5
ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โทรศัพท์ : 0-3951-0688
โทรสาร : 0-3951-0689
 -
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

อาคารพาณิชย์เลขที่ 121,123
ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 0-7441-4144
โทรสาร : 0-7441-4144
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
พื้นที่ศูนย์ราชการ บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า
อำเภอเมือง (เขตพื้นที่ทหาร) จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 0-3456-4315, 0-3456-4309
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
อาคารเลขที่ 998/7 (ห้อง B1, B2)
วีปาร์คพลาซ่า หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5316-2723  -
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

ชั้น 2 ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย
อาคารเลขที่ 165/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมีชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์ : 0-4299-0436

 -
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-3114 

www.doe.go.th/ossnakhonphanom

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

อาคารเลขที่ 41/6 ถนนละม้ายอุทิศ
ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 โทรศัพท์ : 0-7353-2153