สาระสำคัญของมาตรการ

ในการส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศ ที่ 8/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนของกิจการ SMEs ประกอบด้วย

  1. เงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
  2. มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
  3. มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1
  4. อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยคำนวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ โดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ 
  5. เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง