สาระสำคัญของมาตรการ

  1. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
  2. อนุญาตให้นำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร
  3. อนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง