สาระสำคัญ

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนหรือขยายกิจการที่ดำเนินการอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม และจังหวัดชายแดน ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีเงื่อนไขการขอรับบริการ ดังนี้

 1. เป็นผู้ประกอบการที่จะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนในจังหวัดชายแดน
 2. ใช้หลักประกันตามความเหมาะสมในการลงทุน
 3. อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 : Prime Rate – 2.5% ต่อปี
  ปีที่ 2 – 8 : Prime Rate – 1.5% ต่อปี และ
  ปีที่ 9 – 15 : Prime Rate – 1.0% ต่อปี
 4. จุดเด่นบริการ คือ เป็นเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 15 ปี เพื่อส่งเสริมการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม และจังหวัดชายแดน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
 5. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 6. ประเภทบริการ เป็นวงเงินกู้ระยะยาวตามความเหมาะสมของโครงการ ระยะเวลาปลอดการชำระเงินคืนเงินต้น 2 ปี และระยะเวลา ผ่อนชำระคืนเงินกู้สูงสุด 15 ปี
 7. ติดต่อขอรับบริการได้ที่ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2806-57 หรือสาขาทุกแห่ง