สาระสำคัญของมาตรการ

กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 154/2558 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ผู้ขอจัดตั้งต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย
  • เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่มีฐานะนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย กรณีเป็นนิติบุคคลที่มิใช่รัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการ จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หรือในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทกิจการ
  • เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ผู้ขอจัดตั้งต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย
  • เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่มีฐานะนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย กรณีเป็นนิติบุคคลที่มิใช่รัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  • เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. เขตปลอดอากร ผู้ขอจัดตั้งต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย
  • เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการ ที่มีฐานะนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย กรณีเป็นนิติบุคคลที่มิใช่รัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการ จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรือในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทกิจการ 
  • เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 4. การขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ผู้ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดตั้งต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย
  • เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีฐานะทางการเงินมั่นคง เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
  • ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร
  • ต้องดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรหรือกิจการที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

จากประกาศดังกล่าวข้างต้น เป็นการลดจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปจากไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เหลือไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท


เอกสารที่เกี่ยวข้อง