กลไกการบริหารจัดการ

กลไกในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เป็นกลไกในการบริหารจัดการสูงสุดในการกำหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บทบาทของคณะกรรมการชุดนี้ ที่สำคัญ ประกอบด้วย 

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการและแผนปฏิบัติการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • กำหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ตลอดจนให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการหรือแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • ออกระเบียบ ประกาศ และ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามคำสั่งนี้
 • ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

นอกจากนี้ กนพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 6 ชุด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละด้าน ประกอบด้วย

(1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านการลงทุน
(2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง
(3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
(4) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ
(5) คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
(6) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่

 


หลักการดำเนินงาน

 • ดำเนินงานภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 • กำหนดให้รัฐมีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุน จัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และอำนวยความสะดวก เอกชนลงทุน ประชาชน มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์
 • ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ยืดหยุ่นและปรับได้ตามสถานการณ์
 • กำหนดพื้นที่ตามเขตการปกครอง

แนวทางการดำเนินงาน

 • ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน
 • พัฒนาและยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
 • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
 • สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์
 • เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนในพื้นที่
 • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดสรรงบประมาณ

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา ดังนี้

(1) ปีงบประมาณ 2558 มีการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,377.7575 ล้านบาท
(2) งบประมาณปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานการบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6,168.9142 ล้านบาท
(3) งบประมาณปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานการบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3,305.9245 ล้านบาท แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์จำนวน 6,961.5989 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรวม 1,012.3215 ล้านบาท 
(4) งบประมาณปี 2561 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานการบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 9,883.4978 ล้านบาท แผนงานการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1,063.5867 ล้านบาท และแผนงานการบริหารการจัดการขยะ 127.9680 ล้านบาท