ประกาศด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3 /2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่อื่นๆยังอยู่ในระหว่างการทบทวน ปรับปรุง .ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น