สาระสำคัญของการดำเนินงาน

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ได้ระบุถึงความจําเป็นในการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่ต้องใช้ในการผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน


ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

การจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา มีดังนี้

  1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอแม่สอด จำนวน 2,182-3-64 ไร่
  2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภออรัญประเทศ จำนวน 1,186-3-23 ไร่ โดยเป็นพื้นที่สำหรับให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า จำนวน 660-2-23 ไร่ โดยขณะนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างนิคมฯ ในปี 2560-2561 ส่วนพื้นที่ จำนวน 532-3-0 ไร่ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการก่อสร้างด่าน CIQ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562
  3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอคลองใหญ่ จำนวน 888-2-72 ไร่ โดยเอกชนได้เช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 และเริ่มดำเนินโครงการแล้ว
  4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอเมือง จำนวน 1,085-2-57 ไร่
  5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอสระใคร จำนวน 718-0-35 ไร่
  6. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอสะเดา จำนวน 1,069-2-08.7 ไร่
  7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอเมือง จำนวน 1,363-2-17.10 ไร่
  8. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอแม่สาย จำนวน 870-3-5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาขอใช้พื้นที่
  9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาในอำเภอเมือง จำนวน 8,193-0-0 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับส่วนราชการใช้ประโยชน์ พื้นที่สำหรับเอกชนเช่า และพื้นที่สำหรับชุมชนใช้ประโยชน์
  10. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อยู่ระหว่างจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง